Om Printz Advokatfirma

Det er målet med Printz Advokatfirma at yde specialiseret juridisk rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder, kommuner, kommunalt ejede selskaber samt private klienter.

Firmaet har stor juridisk erfaring, men også betydelig kommerciel indsigt og erfaring og inddrager ligeledes denne i rådgivningen.

Det er firmaets hovedprincip, at rådgivning og bistanden fagligt er på et særdeles højt niveau, men det tillægges samtidig afgørende betydning, at rådgivning og bistanden er hurtig og kontant. Det er således et grundlæggende princip, at den samlede kvalitet af rådgivningen skal være i særklasse.

Formen af rådgivningen og bistanden afhænger af klientens konkrete behov. Det kan være et notat, svarskrivelser eller en kortere elektronisk eller mundtlig sparring eller ved varetagelse af retssager.

Der lægges afgørende vægt på at forstå klientens konkrete forhold og udfordringer, og at den ydede rådgivning kan forstås, er værdiskabende og bringe klienten videre.

Firmaet tilbyder meget konkurrencedygtige priser og tilbyder gerne afhængig af sagen faste priser for rådgivning og bistand.

Virksomhedoplysninger

Printz Advokatfirma drives under CVR-nummer 28937377 og er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed. Advokat Niels Holger Printz er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Printz Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI-Gerling.

Medmindre anden aftale er truffet, fastsættes honorar til Printz Advokatfirma i den enkelte sag ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag og det med sagen forbundne ansvar.

Printz Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonto i Nykredit Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat på firmaets klientkonto i Nykredit Bank.

Såfremt klienten ikke er tilfreds med Printz Advokatfirmas rådgivning eller det beregnede honorar, kan klienten til enhver tid kontakte advokaten, som har ansvaret for sagen. Klager over vores rådgivning eller det beregnede honorar kan af klienten indbringes for Advokatnævnet.

Advokatnævnets sekretariat:
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnævnet