Forretningsområder

  Bolig- og erhvervshandler

  Byggeri

  Tvister

  Bolig- og erhvervslejeret

  Offentlig ret

  Kommunernes retsforhold

  Havnenes retsforhold

  Miljø- og planretlige forhold

 

Bolig- og erhvervshandler

Vi bistår i forbindelse med køb og salg af din bolig. Ved salg hjælper vi med forhandlinger med ejendomsmægleren og bistår undervejs i salgsprocessen. Ved køb gennemgår vi købsaftale med tilhørende bilag og redegør for indholdet på et møde eller i en e-mail og står til rådighed i forhold til afklarende spørgsmål vedrørende handlen, som du måtte få undervejs. Vi forhandler med sælger og dennes ejendomsmægler vedrørende indholdet af købsaftale. Vi bistår med rådgivning omkring forsikring og finansiering og udarbejder digitalt skøde, medmindre ejendomsmægleren står for det. Vi udarbejder refusionsopgørelse eller gennemgår den opgørelse, ejendomsmægleren måtte lave.

fast-ejendom

 

Byggeri

Vi rådgiver om byggeri og medvirker herunder i forbindelse med forhandlinger med medvirkende entreprenør og rådgiver samt i forbindelse med indgåelse af entreprise- og rådgivningskontrakter. Vi rådgiver om reglerne i AB Forbruger, AB92 og ABR 89. I forbindelse med selve byggeriet medvirker vi til løbende byggemøder og sikrer, at der tages relevante skridt, hvis ikke byggeriet forløber som planlagt. Endvidere medvirker vi i forbindelse med håndtering af tvister vedrørende byggeriet.

 

Tvister

Vi fører retssager og voldgiftssager inden for en række forskellige områder. Niels har haft møderet for landsret og Højesteret i mange år og har gennem årene ført mange hundrede retssager og har derfor stor erfaring med håndtering heraf. Kontakt os for en drøftelse af sagen og få en vurdering, før du kaster dig ud i en retssag.

tvister

 

Bolig- og erhvervslejeret

Vi rådgiver om alle forhold, herunder medvirker til forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter såvel vedrørende boliger som erhverv. Vi foretager vurdering af lejeniveauet og medvirker til gennemførelse af lejeregulering i det omfang, der måtte være basis for det. Endvidere deltager vi i forbindelse med opsigelse og ophævelse af lejemål, herunder i forbindelse med de tvister, dette giver anledning til.

 

Miljø- og planretlige forhold

Den miljøretlige regulering intensiveres og kompliceres i stigende omfang, og firmaet tilbyder rådgivning og bistand vedrørende miljøgodkendelser, dialog med godkendelsesmyndigheder og bistand i forbindelse med de mere udfordrende dele af den løbende sagsbehandling eller bistand i forbindelse med enkeltstående projekter.

Endvidere bistår firmaet forbindelse med opstået forurening, herunder jordforurening og håndterer myndigheder og forsikringsselskaber og forestår erstatningssøgsmål i anledning af forurening.

Firmaet rådgiver desuden i forbindelse med spildevands- affaldshåndtering, herunder affaldshierarkiets anvendelse i konkrete sager, således at der sondres korrekt mellem ressource og miljøproblem og sikres genanvendelse af de affaldsfraktioner, der kan genanvendes eller ligefrem genbruges, således at der ikke sker deponering af sådanne materialer.

Firmaet bistår ligeledes i relation til forhold vedrørende vandløbslovgivningen.

Planlovgivningen og den fysiske planlægning indtager en betydelig rolle for private virksomheder, borgere og kommunale myndigheder. Inden for dette område yder firmaet rådgivning om konkrete sager og afgørelser, ligesom firmaet bistår i forhold til den generelle regulering, herunder lokalplanpligt og mulighederne for udstedelse af forbud, rækkevidden af lokalplanbestemmelser samt muligheder for dispensation fra planlovgivningen.

Firmaet har betydelig erfaring med samspillet og snitfladerne mellem de enkelte miljøretlige områder, og vi bistår desuden i forbindelse med selskabsetablering på miljøområdet.

 

Offentlig ret

Firmaet rådgiver om forståelsen af den almindelige forvaltningsret, herunder de generelle offentligretlige love som offentlighedslov, forvaltningslov samt persondatalov og dels om spørgsmål om hjemmel eller fortolkning af sektorlove på de enkelte forvaltningsområder.

Det kan eksempelvis være inden for plan- og byggeret, social- og sundhedsret eller indfødsrets- og opholdslovgivning.

Den offentligretlige regulering er tæt – og der kan være forskellige grunde til, at en klient henvender sig med spørgsmål om hjemmel, lovfortolkning eller om forståelsen af de almindelige forvaltningsretlige regler. Det kan være et ønske om etablering af et beslutningsgrundlag, afklaring af tvivlsspørgsmål, kvalitetssikring eller overvejelse om, hvorvidt retssag bør føres.

byret_bygning

 

Havnenes retsforhold

Der findes et stort antal erhvervshavne og lystbådehavne i Danmark. Firmaet yder højt specialiseret rådgivning vedrørende havnenes restforhold, herunder rådgivning vedrørende havnenes mulige virksomhedsområder inden for havneloven. Der ydes ligeledes rådgivning vedrørende ansvarsforhold mellem de forskellige aktører på havnene, herunder i forhold til reglerne i havneloven og i de gældende standardreglementer for erhvervshavne og lystbådehavne.

Firmaet yder rådgivning vedrørende køb, salg og udlejning af havnearealer. Firmaet har desuden en mangeårig erfaring med at rådgive om de styringsmæssige relationer og grænserne mellem kommuner og kommunalt ejede private selskaber.

Som et særligt specialiseret område bistår firmaet med bortfjernelse af efterladte eller uønskede skibe fra havne og forestår processen i forbindelse hermed for havnen, herunder kontakten til skibsejeren.

havne_grey

 

Kommunernes retsforhold

Firmaet har beskæftiget sig med kommunernes retsforhold gennem mange år og har derfor stor viden og erfaring med de kommunale opgaveområder og de særlige forhold og vilkår, som kommunerne fungerer under.

Opgaveområdet omfatter dels de opgaver, kommunerne via lovgivning gennem Folketinget er pålagt at varetage – service- og velfærdslovgivning samt variererede former for reguleringsopgaver, og dels kommunernes ”egne opgaver” – de opgaver kommunerne kan varetage via de ulovbestemte kommunalfuldmagtsregler og den nærmere afgræsning heraf. Den præcise afgræsning af, hvad kommunerne kan og ikke kan beskæftige sig med bliver i disse år stadig mere kompleks i kraft af fremkomsten af nye løsningsmuligheder, bl.a. teknologiske, men også pga. nye behov og ønsker hos kommunerne.

Firmaet yder specialiseret rådgivning inden for den almindelige kommunalret, kommunalfuldmagtsreglerne og i forhold til  samt de retlige sider af kommunernes administration og drift – f.eks. i mere komplicerede klager om kommunernes sagsbehandling, svarskrivelser til overordnede myndigheder og tilsynsmyndigheder og gennemførelse af retssager. Ligeledes ydes bistand og rådgivning i forbindelse med etablering og drift af kommunale selskaber, herunder vedrørende kompetenceforhold mellem ejer og selskab.

Formålet med rådgivningen er at kunne understøtte og kvalitetssikre den kommunale opgaveløsning, og bistanden og rådgivningen ydes vedvarende med en løsningsorienteret tilgang for øje.

kommuner_kort