Om Printz Advokatfirma

Det er målet med Printz Advokatfirma at yde specialiseret juridisk rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder, kommuner, kommunalt ejede selskaber samt private klienter.

Firmaet har stor juridisk erfaring, men også betydelig kommerciel indsigt og erfaring og inddrager ligeledes denne i rådgivningen.

Det er firmaets hovedprincip, at rådgivning og bistanden fagligt er på et særdeles højt niveau, men det tillægges samtidig afgørende betydning, at rådgivning og bistanden er hurtig og kontant. Det er således et grundlæggende princip, at den samlede kvalitet af rådgivningen skal være i særklasse.

Formen af rådgivningen og bistanden afhænger af klientens konkrete behov. Det kan være et notat, svarskrivelser eller en kortere elektronisk eller mundtlig sparring eller ved varetagelse af retssager.

Der lægges afgørende vægt på at forstå klientens konkrete forhold og udfordringer, og at den ydede rådgivning kan forstås, er værdiskabende og bringe klienten videre.

Firmaet tilbyder meget konkurrencedygtige priser og tilbyder gerne afhængig af sagen faste priser for rådgivning og bistand.

Virksomhedsoplysninger

Printz Advokatfirma drives under CVR-nummer 28937377 og er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed. Advokat Niels Holger Printz er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Printz Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI-Gerling. Medmindre anden aftale er truffet fastsættes honorar til Printz Advokatfirma i den enkelte sag ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag og det med sagen forbundne ansvar. Printz Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk